LiuYang Summer FabricLiuYang Summer Fabric ,ELLEMEN China,2014.10
Model:Huang Xiaomeng